Poprawiono dn.: 09.05.2022

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń COVID-19 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice rekomenduje zainteresowanym załatwianie spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach drogą elektroniczną (e-mail, e-PUAP) lub telefonicznie. Dokumenty, wnioski i inne urzędowe przesyłki można również wrzucić do pojemnika (Skrzynka Podawcza) umieszczonego przy wejściu głównym do Urzędu.

Dla osób, których sprawa wymaga bezpośredniej obsługi w Urzędzie wprowadzone zostały następujące zasady:

  1. każda osoba wchodząca do budynku Urzędu obowiązana jest posiadać prawidłowo założoną maseczkę zakrywającą nos i usta oraz poddać się pomiarowi temperatury dokonywanemu przez upoważnionego pracownika Urzędu (noszenie prawidłowo założonej maseczki zakrywającej usta i nos obowiązuje przez cały czas przebywania w Urzędzie);
  2. każdej osobie wchodzącej do budynku Urzędu zaleca się zdezynfekowanie dłoni przy użyciu środka dezynfekującego udostępnianego przez Urząd bądź założenie udostępnianych przez Urząd jednorazowych rękawiczek ochronnych;
  3. osoby przebywające w budynku Urzędu są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego.

Wstrzymane do odwołania zostały płatności w kasie Urzędu. Wpłaty mogą być dokonywane przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy Gminy Niepołomice numer 75 8619 0006 0060 0600 0103 0001.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Niepołomicach z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: zasad obsługi osób zainteresowanych załatwieniem jakiejkolwiek sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach w okresie epidemii SARS-CoV-2 – na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z § 21 ust. 5 oraz § 24-25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.)