Niepołomice, dnia 14.03.2023 r.

PLAN.6840.1.6.2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 741/11 o pow. 0,1022 ha położona w miejscowości Zabierzów Bocheński gm. Niepołomice, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00030154/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach, zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem wielorodzinnym oznaczonym numerem porządkowym Zabierzów Bocheński 521

Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 4 o łącznej pow. użytkowej 39,18 m² składa się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju i łazienki. Lokal usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego i związany z nim jest udział 1964/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Nieruchomość położona jest w centrum Zabierzowa Bocheńskiego i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest ogrodzona wraz z urządzonym wjazdem bramowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”, zatwierdzonym uchwałą nr LXIX/728/10 z dnia 21.09.2010 r. działka nr 741/11 znajduje się w całości w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MW

Lokal mieszkalny nr 4 obciążony jest umową najmu a nieruchomość gruntowa obciążona jest umową o podział nieruchomości do korzystania z dnia 24 stycznia 2023 r.

Cena nieruchomości

Cena lokalu nr 4 wynosi: 97.150,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Informacje dotyczące sprzedaży

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 24 kwietnia 2023 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że lokal mieszkalny zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego obecnego najemcy.

Zgodnie z przepisami art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach nr L/705/18 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Niepołomice najemcom lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od ceny sprzedaży lokalu.

Zwrot bonifikaty (z uwzględnieniem jej waloryzacji) udzielonej nabywcy przy sprzedaży lokalu, należny w przypadku zbycia lub przeznaczenia lokalu na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od daty nabycia, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Wysokość hipoteki obciążającej lokal wynikać będzie z protokołu rokowań, dotyczącego warunków sprzedaży lokalu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu)  na okres od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).