Poprawiono dn.: 18.03.2024

  Niepołomice, dnia 13.03.2024 r.

PLAN.6840.1.4.2024

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do zamiany

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 973/7 o pow. 0,0290 ha położona w miejscowości Wola Batorska gm. Niepołomice, obręb 0007, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00014727/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka nr 973/7 położona jest w północno – zachodniej części m. Wola Batorska, w odległości ok. 2,5 km od drogi wojewódzkiej nr 964 i od centrum miejscowości oraz ok. 6,5 km od centrum Niepołomic. Działka stanowi teren płaski charakteryzujący się nieregularnym wąskim kształtem o długości ok. 83 m oraz średniej szerokości ok. 3,5 m; nieogrodzony, częściowo użytkowany jako droga gruntowa.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań a roszczenia ujawnione w dziale III księgi wieczystej nr KR2I/00014727/8 nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I” zatwierdzonym uchwałą nr LXIX/724/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. działka numer  973/7 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: R/Z – tereny rolnicze i zieleni nieurządzonej;

Cena nieruchomości

Cena netto działki numer 973/7 wynosi: 4 590,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące zamiany nieruchomości

W/w nieruchomość będzie przedmiotem zamiany na nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako działka ewidencyjnych nr 973/10 o pow. 0,1834 ha położoną w Woli Batorskiej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 23 kwietnia 2024 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.euna okres od dnia 13 marca 2024 r. do dnia 2 kwietnia 2024 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).