Niepołomice, dnia 30.01.2023 r.

PLAN.6840.1.1.2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

 działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 1105/2 o pow. 0,0403 ha położona w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice, obręb 0003, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00040980/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Działka numer 1105/3 o pow. 0,2173 ha położona w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice, obręb 0003, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00040980/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa – działka 1105/2 położona jest w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice, w odległości ok. 2 km od centrum miasta Niepołomice, ok.700 m od drogi wojewódzkiej nr 964 oraz ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4. Stanowi teren o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, o średniej szerokości ok. 8 m i długości ok. 50 m. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty niską  i średnią zielenią nieurządzoną. Działka z wyraźnymi deniwelacjami terenu, wzdłuż przedmiotowej działki przebiega rów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – Etap B zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r. działka numer  1105/2 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej

Nieruchomość gruntowa – działka 1105/3 położona jest w miejscowości Podłęże gm. Niepołomice, w odległości ok. 2 km od centrum miasta Niepołomice, ok.800 m od drogi wojewódzkiej nr 964 oraz ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4. Stanowi teren o nieregularnym wydłużonym kształcie, o średniej szerokości ok. 8 m i długości ok. 330 m. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i roślinnością średnią. Działka z wyraźnymi deniwelacjami terenu, wzdłuż przedmiotowej działki przebiega rów, miejscami występują przepusty

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – Etap B zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r. działka numer  1105/3 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 1Ux – tereny zabudowy usługowej

Cena nieruchomości

Cena netto działki numer 1105/2 wynosi: 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Cena netto działki numer 1105/3 wynosi: 469.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące sprzedaży

Sprzedaż działki nr 1105/2 nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1508/1, celem polepszenia warunków jej zagospodarowania.

Sprzedaż działki nr 1105/3 nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1507, celem polepszenia warunków jej zagospodarowania.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 12 marca 2023 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu)  na okres od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 19 lutego 2023 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).