Od 10 sierpnia rusza nabór do programu Stop Smog. Program dedykowany jest osobom, które posiadają stary nieefektywny kocioł węglowy oraz są zagrożone ubóstwem energetycznym

Aby zostać zakwalifikowanym do wsparcia w ramach realizacji programu STOP SMOG:

 1. mieszkaniec musi być właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem, samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
 2. w budynku musi być użytkowane stare źródło ciepła (ogrzewania) w postaci niskowydajnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe do centralnego ogrzewania lub inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych nie spełniające wymogów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” dla Województwa Małopolskiego,
 3. w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, mieszkaniec osiągał średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury (1925 zł kwota brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (1375 zł kwota brutto) w gospodarstwie wieloosobowym oraz powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 50 m2,
 4. mieszkaniec posiada środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem wartości budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec będzie musiał złożyć oświadczenie zawierające informacje o tych środkach i zasobach majątkowych, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra (oświadczenie będzie wymagane przed podpisaniem umowy),
 5. mieszkaniec faktycznie zamieszkuje w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Program STOP Smog dedykowany jest osobom najuboższym, które mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe i później ich rozliczeniem w innych programach pomocowych. W przypadku wytypowania takich osób przez mieszkańców gminy będziemy serdecznie wdzięczni za przekazanie informacji (adres lub numer telefonu) do Urzędu do ekodoradców  – telefonicznie: 12 250 94 54 lub mailowo: ekodoradca@niepolomice.eu. Po przekazaniu przez Państwa informacji, osoba odpowiedzialna będzie kontaktowała się bezpośrednio z osobą potrzebującą wsparcia, by udzielić pomocy w wypełnieniu wniosku, a także wyjaśnić wszystkie zasady programu.

Pomoc będą mogły otrzymać osoby, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy z gminą, miały określony ustawą średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym) oraz spełnią co najmniej jedno kryterium określone we wniosku:

 • Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.
 • Wnioskodawca jest samotnym rodzicem/opiekunem prawnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 • Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 • Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 • Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
 • Wnioskodawca otrzymuje świadczenie wychowawcze na trzecie i kolejne dziecko.
 • W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała ze świadczeń realizowanych przez MGOPS.
 • Wnioskodawca oraz osoby zamieszkujące w budynku złożyły oświadczenia, że nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku mieszkalnego lub lokalu.
 • Zużycie prądu w Budynku lub Lokalu na podstawie faktur za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe z dostawcą energii w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 500 kWh rocznie – proszę załączyć potwierdzenie.

Zakres prac obejmuje np.:
• wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
• termomodernizację jednorodzinnych budynków lub lokali mieszkalnych,
• podłączenie do sieci gazowej.

Wymagane załączniki:
• dokumenty dot. zużycia energii elektrycznej,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie o zajmowaniu się osoba niepełnosprawną.

Wnioski pobrać można klikając w ten link lub w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. Nr 7 i 11 od dnia 3 sierpnia 2020.
Wnioski można składać od dnia 10 sierpnia w pokoju nr 7 (I piętro) Plac Zwycięstwa 13 w godzinach pracy urzędu.

Koordynatorem Projektu jest:
Stanisław Nowacki
Kierownik Referatu Energii Odnawialnej
i Gospodarki Komunalnej
DODATKOWE INFORMACJE:
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
Tel. 12 250 94 54, 51, 52
ekodoradca@niepolomice.eu

Krystian Zieliński
Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice