Poprawiono dn.: 27.01.2023

2 lutego o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Porządek obrad
1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej i sprawdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego.
4. Podjęcie rezolucji w sprawie wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozpisanie konkursu na ambulatoryjną opiekę medyczną na terenie miasta i gminy Niepołomice.
5. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot w gminie Niepołomice
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Batorska w gminie Niepołomice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Zabierzowska w gminie Niepołomice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zabierzów Bocheński w gminie Niepołomice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicach ul. Ziołowej w Niepołomicach – zbiornik wodny z otoczeniem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Staniątki
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niepołomice na lata 2024-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/681/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu związanego z przewozem dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/167/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej przechodu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Niepołomice ograniczonym prawem rzeczowym służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., z siedzibą w Krakowie.
20. Ogłoszenie podjętych uchwał.
21. Sprawy różne, wolne wnioski.
22. Zamknięcie LIV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Obrady będzie można śledzić na stronie https://niepolomice.esesja.pl/