Poprawiono dn.: 08.10.2020

Od 10 października 2019 r. do 31 października 2019 r. przeprowadzono badanie ankietowe, mające posłużyć do opracowania lokalnej uchwały krajobrazowej, czyli uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Założeniem wprowadzenia regulacji jest ograniczenie przesłonięcia krajobrazu nadmierną ilością reklam, a także zapewnienie harmonii reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury tak, by wpływały pozytywnie na jakość przestrzeni oraz ogólny wizerunek miasta i gminy.

Badanie ankietowe miało na celu poznanie opinii mieszkańców na temat reklamy zewnętrznej, ogrodzeń i małej architektury oraz oczekiwanego zakresu ustaleń przyszłej uchwały krajobrazowej. Wyniki ankiety posłużą jako wskazówka przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które docelowo pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta i gminy Niepołomice. Badanie sondażowe zostało zrealizowane głównie w formie ankiety internetowej (239 wypełnionych ankiet), przy czym w Urzędzie Miasta dostępne były również papierowe druki ankiety.

W sumie całe badanie zrealizowano na próbie 346 respondentów. Ankieta zbudowana została z 9 pytań zamkniętych, 2 pytań otwartych oraz metryczki. Pozwoliło to na zebranie opinii mieszkańców, ale również na zgłoszenie przez nich ich własnych uwag, które zostały zamieszczone w niniejszym raporcie w formie dosłownych, niezmienionych cytatów (zachowano oryginalną pisownię).

Raport z badań dotyczących reklam w przestrzeni gminy Niepołomice