Poprawiono dn.: 03.03.2021

Trwa przebudowa ul. Kolejowej w Podłężu. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu budowy placów park&ride.

Obecnie rozpoczęła się tam budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa teletechniki. Po zakończeniu tych prac rozpoczną się roboty związanie z wykonaniem podbudowy.

Projekt zakłada gruntowną przebudowę ulicy Kolejowej. Zaproponowaliśmy mieszkańcom stworzenie tam woonerfu, czyli przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, chodnika, parkingu i miejsca spotkań, na której piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo względem pojazdów motorowych.

Przy projektowaniu inwestycji szczególny nacisk położono na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i walory estetyczne (m.in. małą architekturę).

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.