Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz par. 4 ust. 3 pkt. 1 uchwały nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 14 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Niepołomice podajemy do publicznej wiadomości projekty zmian w statuach osiedli oraz sołectw Gminy Niepołomice.

Uwagi (w formie pisemnej) do przedmiotowych projektów można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w terminie do  24 lutego 2023 r.

Projekty zmian można pobrać poniżej: