Poprawiono dn.: 08.04.2021

Śledzimy postępy prac na powstających parkingach park&ride w Podłężu Południe oraz w Staniątkach. Po rozmowach z osobami nadzorującymi inwestycję dowiedzieliśmy się bardziej szczegółowo, które prace już ukończono, a co planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

Park&ride Podłęże Południe
Jak dotąd w 100% wykonano kanalizację deszczową. Ukończono miejsca postojowe i jezdnię manewrową (bez warstwy ścieralnej). Wykonano też oświetlenie uliczne (bez montażu lamp) oraz fundament pod podest i wiaty rowerowe.

W ciągu najbliższego miesiąca przygotowywany będzie teren pod chodnik, układane będą tam obrzeża, wykonywana podbudowa. Kontynuowane będą roboty brukarskie. Rozpoczną się także prace związane z wykonaniem donic, montażem wiat rowerowych, małej architektury.

Na ulicy Stawowej- prowadzącej do parkingu Podłęże Północ – wykonano cały zakres robót bez warstwy ścieralnej. Ta planowa jest na czerwiec.

Park&ride w Staniątkach
Do tej pory wykonano już kanalizację deszczową, przebudowano sieć napowietrzną firmy Orange, wykonano kanalizację rurową pod oświetlenie parkingu oraz monitoring. Za nami też już stabilizacja nasypu pod parking.

W kwietniu planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na terenie parkingu oraz rozpoczęcie robót brukarskich (układanie krawężnika, opornika, obrzeży itd.). Będą też montowane fundamenty pod lampy oświetleniowe. W tym miesiącu planowana jest także regulacja studni teletechnicznych i kanalizacji deszczowej.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.