Poprawiono dn.: 17.01.2023

Niepołomice, dnia 17 stycznia 2023r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam:

 • o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach Uchwały Nr L/684/22 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zagórze w Gminie Niepołomice,
 • o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach Uchwały Nr L/685/22 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ochmanów oraz części miejscowości Zakrzów Gminie Niepołomice,
 • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowych planów i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Granice obszarów objętych planami miejscowymi przedstawiono na załącznikach graficznych, zamieszczonych wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w zakładce: Planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów ww. planów oraz uwagi i wnioski dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2023r.– z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: magistrat@niepolomice.eu

Forma papierowa obejmuje:

– złożenie pisma z wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,

– wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13.

Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: magistrat@niepolomice.eu

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Dla ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404), dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

Wniosek o zmianę zapisów MPZP

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Ochmanów oraz częsci miejscowości Zakrzów