Dyskusja i kilka głosowań podsumowujących i oceniających poprzedni rok budżetowy odbyły się na sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach w czwartek 27 sierpnia 2020 r. Radni udzieli wotum zaufania burmistrzowi, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Udzieli także burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.

Przypomnijmy, pierwszym krokiem w tej procedurze jest debata nad Raportem o stanie miasta i gminy.

Obowiązek przygotowania raportu wynika z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jest to podsumowanie działalności w roku poprzednim.

Zapisy ustawowe są bardzo ogólne, zarówno, jeśli chodzi o treść jak i układ. W związku z tym różne jednostki podchodzą do jego treści różnie. W Niepołomicach przyjęto układ zaproponowany przez Związek Miast Polskich, zmodyfikowany według propozycji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, do którego należymy. Myślą, która przyświeca Metropolii Krakowskiej jest takie opracowywanie dokumentów, aby były one porównywalne między gminami-członkami tej organizacji. Ponadto takie podejście tematyczne jest zgodne ze strukturą zadań własnych samorządów, a zarazem czytelne dla mieszkańców.

Raport został przesłany radnym oraz udostępniony publicznie na stronie internetowej. Można się z nim zapoznać tutaj

Raport zawiera informacje:

 • ogólne – zwłaszcza dane dotyczące liczby mieszkańców;
 • o dokumentach strategicznych i programach wraz z omówieniem ich realizacji;
 • o inwestycjach – zarówno tych rozpoczętych i zakończonych w 2019 r., jak i wieloletnich;
 • o władzach miasta i gminy, spółkach gminnych i fundacjach oraz o działalności urzędu;
 • o majątku gminy oraz o budżecie;
 • o gospodarce odpadami;
 • gospodarce wodno-ściekowej;
 • ładzie przestrzennym;
 • transporcie i infrastrukturze drogowej;
 • edukacji;
 • kulturze;
 • sporcie;
 • gospodarce;
 • usługach społecznych, tj.: bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i profilaktyka uzależnień, polityka społeczna, gospodarka mieszkaniowa;
 • Budżecie obywatelskim, Inicjatywie lokalnej, organizacjach pozarządowych.

W debacie nad raportem, przewodniczący rady Marek Ciastoń podkreślił jego bardzo dobre przygotowanie. Radni zgłosili kilka uwag, które dotyczyły stojących przed gminą wyzwań.

Radny Józef Trzos zwrócił uwagę, że systematycznie rośnie liczba ludności. Na koniec 2019 r. zanotowano 611 nowych mieszkańców. Podkreślił, że środek ciężkości wypada w trzech osiedlach w mieście: Piaskach, Jazach i Boryczowie. Łącznie przybyło w nich 371 mieszkańców. Podał, że jeśli statystycznie rzecz biorąc na 1000 mieszkańców przypada 580 samochodów, to w tych trzech osiedlach mogło przybyć 215 pojazdów. Tymczasem w zakresie infrastruktury zrobiono niewiele. Jego zdaniem gmina musi zacząć projektowanie i poprawianie bezpieczeństwa na drogach.

Ponadto jego zdaniem, należy przemyśleć system udzielania 70-proc. bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Należy wypracować mechanizm sprzedaży tych lokali, bo są sygnały, że pojawiają się one w obrocie wtórnym.

Radna Agata Zawadzka pytała o powód zwiększenia zadłużenia gminy o ok. 9 mln zł w stosunku do 2018 r. Skarbnik Beata Kolasa wyjaśniła, że pochodziło ono z emisji obligacji, którą radni przegłosowali w uchwale budżetowej.

Radna Marta Korabik zauważyła, że w gminie jest 28 km ścieżek rowerowych. W 2019 roku wybudowano jedynie 3 km nowych ścieżek. Jej zdaniem konieczna jest budowa ścieżek w szczególności wzdłuż ulicy Droga Królewska, którą, zwłaszcza w weekend, jeździ wielu rowerzystów.

Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że strategia rozwoju gminy została opracowana 10 lat temu i należy podjąć prace nad jej aktualizacją. Postulował zagwarantowanie w przyszłym budżecie pieniędzy na opracowanie nowej strategii albo przynajmniej na aktualizację obecnej.

Radny Michał Hebda zaproponował opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Jego zdaniem, gmina powinna mieć taki program, który by wskazał, co należy robić w następnych latach oraz jak spopularyzować zabytki, żeby nie tylko generowały koszty, ale też przynosiły zyski.

Radny Andrzej Gąsłowski, odnosząc się do zwiększającej się liczby mieszkańców, zauważył, że należy pomyśleć o zapewnieniu miejsc w placówkach oświatowych. Żeby sprostać tym wyzwaniom, w kolejnych budżetach należy zaplanować pieniądze na powiększenie bazy lokalowej, czy budowę nowych żłobków, przedszkoli i szkoły.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem odbyło się głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi. Wynik głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 1, wstrzymujących – 5.

Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. Dochody zamknęły się kwotą 216.560.374,80 zł, natomiast wydatki – 220.787.995,09 zł.

Wynik głosowania nad tymi dokumentami: za – 16 głosów, przeciw – 2, wstrzymujących – 2.

Następnie głosowano nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu.

Radna Anna Front podsumowała 2019 r., przypominając o kontroli NIK, która „stwierdziła wiele nieprawidłowości”, o zakończeniu działalności Fundacji Zamek Królewski z zadłużeniem 1,7 mln zł, o zawieszeniu burmistrza w czynnościach służbowych. Podkreśliła, że gmina osiągnęła bardzo wysokie zadłużenie – prawie 116 mln zł. W tym roku przed gminą wiele potrzeb, należy się zastanowić, „jak to dalej poprowadzić”. Zdaniem radnego Marka Ciastonia, zadłużenie nie jest aż tak wysokie, jeśli wziąć pod uwagę jego przeliczenie na jednego mieszkańca.

Wynik głosowania nad absolutorium: za – 14 głosów, przeciw – 5, wstrzymujący – 1.

Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj