Poprawiono dn.: 26.03.2020

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO PRAC NAD „UCHWAŁĄ KRAJOBRAZOWĄ”
ORAZ PLANOWANEGO BADANIA ANKIETOWEGO

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w pracach nad przygotowywaną w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach „uchwałą krajobrazową”, czyli uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Jest to akt prawa miejscowego, który może zostać przyjęty przez gminę w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam ogrodzeń
i obiektów małej architektury na krajobraz gminy, jako dobra wspólnego wszystkich mieszkańców. Założeniem wprowadzenia regulacji jest ograniczenie przesłonięcia krajobrazu nadmierną ilością reklam, a także zapewnienie harmonii reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury tak, by wpływały pozytywnie na jakość przestrzeni oraz ogólny wizerunek miasta i gminy, przy jednoczesnym poszanowaniu interesu mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

W tym celu, 27 marca 2019 roku, Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę Nr VI/48/19 w sprawie przygotowania projektu „uchwały krajobrazowej”. Na jej podstawie przystąpiono do prac nad dokumentem, który docelowo określi zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie całej gminy, wyznaczając odrębne strefy przestrzenne i krajobrazowe, dla których ustalone zostaną warunki szczególne. Znaleźć w niej będzie można szczegółowo opisane i zilustrowane zasady dotyczące umieszczania reklam, a także informacje o ich dopuszczalnym kształcie, wielkości oraz materiałach z jakich mogą być wykonane.

W pierwszym etapie prac przeprowadzone zostanie badanie ankietowe mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały krajobrazowej. Wyniki ankiety będą stanowiły istotną wskazówkę przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które docelowo pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta i gminy Niepołomice.

Opinie mieszkańców, przedsiębiorców i reklamodawców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego oraz pozwolą na podjęcie decyzji co do stopnia restrykcyjności wprowadzenia regulacji prawnych.

Ankieta będzie anonimowa i posłuży wyłącznie celom badawczym. Formularz ankiety dostępny będzie w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i elektronicznej na stronie www: krajobraz.niepolomice.eu od 10.10.2019 do 31.10.2019 r. Informacje o wynikach ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2020 r.

W kolejnych etapach prac nad „uchwałą krajobrazową” będziemy zachęcać Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach nad propozycjami projektu uchwały, informując o nich na stronie: krajobraz.niepolomice.eu.

Ankietę konsultacyjną można wypełnić tutaj.