W związku z rozwojem pandemii koronawirusa od 16 października Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach będzie pracował w zmieniony sposób

Bezpośrednia obsługa klientów zostaje wstrzymana we wszystkich sprawach z wyjątkiem:

 • rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów);
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • ochrony środowiska:
  – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
  – decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

Jednak każdorazowa wizyta w wyżej wymienionych referatach musi być umówiona telefonicznie. Dodatkowo osoby odwiedzające urząd muszą liczyć się z ograniczeniami i utrudnieniami stosowanymi już powszechnie: noszeniem maseczek, pomiarem temperatury oraz dezynfekcją rąk.

W innych sprawach niż wyżej wymienione prosimy o kontakt mailowy – mail: magistrat@niepolomice.eu lub telefoniczny. Poniżej przypominamy numery telefonów do konkretnych referatów:

 1. Biuro Obsługi Klienta – tel. nr: 12 250 94 04;
 2. Sekretarz Gminy Niepołomice – tel. nr: 12 250 94 31;
 3. Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej – tel. nr: 12 250 94 34;
 4. Urząd Stanu Cywilnego – tel. nr: 12 250 94 05;
 5. Wydział Edukacji – tel. nr: 12 250 94 45;
 6. Referat Ewidencji Ludności – tel. nr: 12 250 94 03;
 7. Referat Wymiaru Podatków – tel. nr: 12 250 94 09;
 8. Ref erat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. nr: 12 250 94 06;
 9. Referat Utrzymania Inwestycji – tel. nr: 12 250 94 33;
 10. Referat Inwestycji Drogowych – tel. nr: 12 250 94 19;
 11. Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. nr: 12 250 94 07;
 12. Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej – tel. nr: 12 250 94 51;
 13. Referat Strategii i Rozwoju – tel. nr: 12 250 94 08;
 14. Referat Promocji i Kultury – tel. nr: 12 250 94 50;
 15. Referat Zamówień Publicznych – tel. nr: 12 250 94 13;
 16. Referat Księgowości Finansowej i Planowania i Budżetu – tel. nr: 12 250 94 10;
 17. Ewidencja Przedsiębiorców – tel. nr: 12 250 94 02;
 18. Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu – tel. nr: 12 250 94 10;
 19. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji – tel. nr: 12 250 94 53.

Wnioski i pisma mogą zostać złożone na cztery sposoby:

 • wrzucone do pojemnika wystawionego przed budynkiem UMiG w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa 13,
 • wysłane pocztą,
 • wysłane mailem na adres: magistrat@niepolomice.eu
 • wysłane z wykorzystaniem platformy ePUAP (takie pismo musi zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wstrzymane zostaje dokonywanie płatności w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Pieniądze wpłacać można przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego tuż obok urzędu (ul. Szeroka 1) na rachunek Urzędu: 75 8619 0006 0060 0600 0103 0001.

Wstrzymane zostały również poniedziałkowe dyżury burmistrza oraz inne osobiste spotkania z mieszkańcami.

Za utrudnienia przepraszamy.