Pamiętacie nasze zaproszenie na konkurs na najlepszą stylizację z kapeluszem na zawodach jeździeckich Puchar Niepołomic? Proponujemy taką zabawę naszej publiczności, by nawiązać do najbardziej znanych padoków. Mamy nadzieję, że kapelusze, fascynatory, czy toczki są już albo gotowe, albo czekają je ostatnie szlify.

Żeby wszystko było jasne prezentujemy regulamin naszego konkursu:

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ STYLIZACJĘ Z KAPELUSZEM PODCZAS ZAWODÓW PUCHAR NIEPOŁOMIC

§1
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Organizator – Gmina Niepołomice z siedzibą przy pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.
 2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady organizacji i przebiegu konkursu na „Najciekawszą stylizację z kapeluszem podczas zawodów Puchar Niepołomic”;
 3. Konkurs – konkurs polegający na zaprezentowanie się w eleganckiej stylizacji z kapeluszem podczas Pucharu Niepołomic, w niedzielę 19 września 2021 roku w godzinach od 14.00 do 16.00;
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznała się z regulaminem oraz przystąpiła do udziału w konkursie. W konkursie mogą brać również osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, a także osoby nie mające zdolności do czynności prawnych (dzieci i młodzież), za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, obecnych na parukurze w Niepołomicach podczas konkursu;
 5. Laureat – uczestnik, którego strój zostanie nagrodzony przez komisję;
 6. Komisja konkursowa – składa się z co najmniej 3 członków wskazanych przez organizatora, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz dokona wyboru laureatów.

§2

Czas trwania konkursu. Warunki udziału w konkursie.

 1. Konkurs prowadzony jest 19 września 2021 roku w godzinach 14.00-16.00 przy parkurze w Niepołomicach.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. Poprzez akceptację regulaminu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 3. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i dobrowolny.
 4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie są:
  a) stylizacja z nakryciem głowy – kapeluszem, fascynatorem lub toczkiem,
  b) obecność na terenach przyległych do Parkuru w Niepołomicach w czasie trwania konkursu – 19 września 2021 r. w godzinach 14.00-16.00,
  c) odebranie kotylionu z numerem konkursowym i noszenie go w widocznym miejscu w czasie trwania konkursu,
  d) obecność na miejscu w czasie ogłaszania wyników konkursu.
 5. Jeśli laureat nie jest obecny przy wręczaniu nagród, komisja wybiera kolejną osobę.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich zdjęć w stylizacjach konkursowych w prasie
  i Internecie w celach promocji konkursu i Pucharu Niepołomic.

§3

Komisja konkursowa.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięzców konkursu, organizator powoła komisję konkursową (dalej: „komisja”).
 2. W skład komisji wejdą co najmniej 3 osoby wskazane przez organizatora.
 3. Skład komisji zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem konkursu.
 4. Komisja wyłoni trzech laureatów.
 5. Laureaci zostaną ogłoszeni w przerwach między konkursami Pucharu Niepołomic.
 6. Nagroda zostanie przekazana tuż po ogłoszeniu laureatów. Jeśli laureat jest nieobecny, komisja wybiera kolejną osobę.

§4

Nagrody:

 1. Laureaci otrzymają następujące nagrody:
 2. a) Nagroda główna – sesja zdjęciowa z Joanną Wypiór.
 3. b) Dwie nagrody dodatkowe – gadżety Pucharu Niepołomic i Gminy Niepołomice.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę.
 5. W przypadku nieobecności wytypowanego laureata organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi wskazanemu przez komisję konkursową.
 6. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę do wykorzystania swojego wizerunku, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych i reklamowych Gminy Niepołomice i Pucharu Niepołomic.

§5

Postanowienia ogólne:

 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.)
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie www.niepolomice.eu poprzez wyraźne wskazanie w regulaminie, a także za pośrednictwem innych mediów społecznościach prowadzonych przez organizatora.
 • Regulamin jest dostępny dla uczestników w siedzibie organizatora oraz na stronie www.niepolomice.eu.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby organizatora.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia i obowiązuje przez cały czas jego trwania.