XXIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 24 listopada 2020 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Porządek obrad
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach i sprawdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

4. Zaprzysiężenie nowego radnego Rady Miejskiej w Niepołomicach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach.

7. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2020-2044.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/98/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia do Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką DW 964 na odcinku referencyjnym 320 od km 0 + 749 km do km 2 + 152 oraz od km 2 + 349 – 3+209 na czas realizacji zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z odcinkiem chodnika w ciągu DW 964 w miejscowości Podłęże (odcinek 320 km 1+229-1+ 254) oraz przebudowa DW 964 na terenie gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika w lokalizacjach odc. 320 km 0+749 – 2 + 152 strona lewa (od potoku Podłężanka w miejscowości Podłęże do pawilonu Paleo) oraz na odcinku 320 od km 2 + 349 – 3 + 209 strony lewa i prawa)”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicach ul. Ziołowej w Niepołomicach – zbiornik wodny z otoczeniem.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru “Wola Batorska I”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do Projektu “Edukacja międzykulturowa i nauczanie outdoorowe kluczem do zrozumienia Europy” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji projektu “Rozwój CKZ branży elektryczno- elektronicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Niepołomice na lata 2021-2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie innych niż nieruchomości aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest gmina Niepołomice.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Pleska Sadyba)

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki nr 714/1 o pow. 0,6774 ha poł. w Woli Zabierzowskiej)

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę), w trybie bezprzetargowym, części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki nr 2541/5 o pow. 0,5572 ha poł. w Niepołomicach)

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowej (przechodu i przejazdu (z prawem parkowania) nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 3508/2 o pow. 0,0438 ha położonej w Niepołomicach)

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 932 o pow. 0,32 ha położonej w Węgrzcach Wielkich)

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 909 o pow. 0,60 ha położonej w Węgrzcach Wielkich)

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 580/12 o pow. 0,0027 ha położonej w Zakrzowie)

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 693/1 o pow. 0,0012 ha położonej w Podłężu)

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 692/1 o pow. 0,0008 ha położonej w Podłężu)

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek nr 459/27, 459/9, 460 położonych w Niepołomicach)

30. Ogłoszenie podjętych uchwał.

31. Sprawy różne, wolne wnioski.

32. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

 

Porządek obrad i projekty uchwał.

Strona, na której będzie dostępna transmisja.