XVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodociągi Niepołomice.

4. Sprawozdanie pełniącego funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice z prac między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach za 2019 r.

6. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2020-2040.

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Niepołomicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/480/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice – etapA.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar “B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów “dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia/odmowy zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Nr 91/20 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w oganizacji i funkcjonowaniu Placu Targowego w Niepołomicach, związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia/ odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Niepołomicach- Karoliny Marzec.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia pomiędzy gminą Niepołomice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wstępnych porozumień w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/ przebudowania w ramach projektu “Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/637/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.( dotyczy działek nr 459/27, 459/9,460 położonych w Niepołomicach.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1244/11 położonej w Niepołomicach).

26. Ogłoszenie podjętych uchwał.

27. Sprawy różne, wolne wnioski.

28. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.