Niepołomice, dnia  10.01.2020  r.
RGN.6840.1.3.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz części budynku stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

 

Niniejszym wykazem objęto:

Część budynku tzw. Sołtysówka o powierzchni użytkowej 30,00 m², posadowionego na nieruchomości gruntowej położonej w Podłężu, oznaczonej ewidencyjnie jako dz.nr 707 o powierzchni 0,18 ha dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00021099/8 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na lokalizację centrali telefonicznej.

Nieruchomość na której posadowiony jest budynek  nie jest obciążona, jest przedmiotem zobowiązań.

Miesięczny czynsz najmu wynosi 600,00 zł netto powiększony o należny podatek VAT.

Cena  najmu nie obejmuje kosztów opłat za media dostarczane do budynku.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Część budynku zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 w terminie 10 do 31 stycznia 2020 r.