Niepołomice, 10.01.2020 r.

RGN.6840.1.2.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczenia stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenie sali gimnastycznej zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej, posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Batorskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 690/3 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00014727/8 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych.

Cena najmu sali gimnastycznej wynosi 25,00 zł netto + VAT / 1 h.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Termin zawarcia umów najmu – powyżej 3 miesięcy.
Sala zostanie wynajęta w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu w terminie od 10 do 31 stycznia 2020 r.