PLAN.6850.2.5.2022                                                                                                 Niepołomice, dn. 23.11.2022 r.

WYKAZ

pomieszczeń stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej lat 3 (trzech)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz pomieszczeń stanowiących własność gminy Niepołomice przeznaczonych do oddania do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony powyżej lat 3 (trzech)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

pomieszczenia stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego, magazynu spożywczego i toalety, o łącznej powierzchni użytkowej 82,3 m², usytuowane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach oznaczonym numerem porządkowym Szkolna 3, posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 2335/3 o powierzchni 1,0087 ha (dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach)

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do oddania do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków:  

– 82,3 m²;

Opis zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków: 

działka ewidencyjna Nr 2335/3 położona w Niepołomicach, zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach, pomieszczenia przeznaczone do oddania do używania pod tytułem darnym znajdują się w północno-wschodniej tzw. „nowej” części szkoły, oznaczonej numerem porządkowym Szkolna 3;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość gruntowa położona w Niepołomicach oznaczona ewidencyjnie jako działka Nr 2335/3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice  zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/200/20  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27.02.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice dla centralnej części Miasta Niepołomice znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 10UP – tereny usług publicznych, w strefie wysokich walorów społeczno – kulturowych, zachodnia tzw. „stara” część budynku oznaczona numerem porządkowym Szkolna 1, jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków [nr 19]; przedmiotowe pomieszczenia zostaną oddane do używania pod tytułem darnym (w użyczenie) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga z siedzibą w Niepołomicach;

Termin zagospodarowania nieruchomości:

(1), (2) nie dotyczy

Cena nieruchomości:

(1), (2) nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

(1), (2) nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu oddania do użytkowania, najmu lub dzierżawy:

(1), (2) nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat:

(1), (2) nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat:

(1), (2) nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków:

Jest to kontynuacja umowy, Biorący będzie ponosił opłaty za wodę i ścieki na podstawie rachunku wystawianego przez płatnika tj. Szkołę Podstawową Nr 1 im. T. Kościuszki w Niepołomicach

Szczegółowe informacje o nieruchomościach, budynkach użytkowych i pomieszczeniach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07). Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.