Niepołomice, dn. 28.07.2021 r.

 

PLAN.6845.2.9.2021

 

WYKAZ

pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w najem

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w najem na czas powyżej 3 miesięcy.

 

Oznaczenie nieruchomości:

(1) część pomieszczenia (1m²) przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach przy ul. Krakowskiej 14, usytuowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1110, dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach,  z przeznaczeniem do zainstalowania oraz udostępnienia jednego automatu vendingowego  do sprzedaży artykułów spożywczych;

(2) pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach przy ul. Szkolnej, usytuowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2335/3, dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć gimnastycznych, treningów sportowych, zajęć cheerlidingu;

(3) część korytarza (1m²) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach przy ul. Szkolnej, usytuowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2335/3, dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach, z przeznaczeniem do zainstalowania oraz udostępnienia jednego automatu vendingowego  do sprzedaży artykułów spożywczych;

(4) pomieszczenie sali wykładowej nr 26 o powierzchni 36 m², usytuowane na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach (32-005 Niepołomice, Plac Kazimierza Wielkiego 1) posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2500/1, dla której księgę wieczystą KR2I/00012847/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem pozaszkolnej formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.


Opis nieruchomości:

(1) Działka ewidencyjna nr 1110 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Podgrabie, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1UP/W (tereny usług publicznych położone w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego);

(2),(3) Działka ewidencyjna nr 2335/3 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 10UP (tereny usług publicznych) oraz w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej;

(4) Działka ewidencyjna nr 2500/13 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 10UP (tereny usług publicznych) oraz w strefie wysokich walorów społeczno-kulturowych;


Przeznaczenie i  termin zagospodarowania nieruchomości:

(1) część pomieszczenia (1m²) znajdującego się przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach przy ul. Krakowskiej 14, przeznaczona jest do zainstalowania oraz udostępnienia jednego automatu vendingowego  do sprzedaży artykułów spożywczych;

(2) pomieszczenie sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach przy ul. Szkolnej, przeznaczone jest na prowadzenie zajęć gimnastycznych, treningów sportowych, zajęć cheerlidingu;

(3) część korytarza (1m²) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w epołomicach przy ul. Szkolnej, przeznaczone jest do zainstalowania oraz udostępnienia jednego automatu vendingowego  do sprzedaży artykułów spożywczych;

(4) pomieszczenie sali wykładowej nr 26 o powierzchni 36 m², usytuowane na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem pozaszkolnej formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu


Informacje dotyczące opłat
:

(1) Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości: 50,00 zł netto + VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego; Czynsz podlegać będzie waloryzacji.

(2) Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości:

25,00 zł netto + VAT / 1h – dla najemcy prowadzącego zajęcia/treningi odpłatne;

2,50 zł netto + VAT/ 1h – dla najemcy prowadzącego nieodpłatne zajęcia/treningi dla dzieci  i młodzieży z terenu miasta i gminy Niepołomice. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Czynsz podlegać będzie waloryzacji.

(3) Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości: 50,00 zł netto + VAT. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego; Czynsz podlegać będzie waloryzacji.

(4) Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz w wysokości: 15,00 zł netto/1h + VAT. Dla korzystania z pomieszczenia przez czas krótszy niż 1 godzina obowiązuje stawka ustalona dla ,korzystania z pomieszczenia przez 1 godzinę.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego; Czynsz podlegać będzie waloryzacji.

Termin zawarcia umowy najmu:

powyżej 3 miesięcy;  pomieszczenia zostaną wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o pomieszczeniach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 28 lipca 2021r. do 18 sierpnia 2021r.