Niepołomice, dn. 23.11.2022 r.

PLAN.6845.2.27.2022

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niepołomice, przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3 (trzech)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niepołomice,

przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do lat 3 (trzech)

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:  niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer  1645/14 o powierzchni 0,0238 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiąca własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00024006/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę): 0,0238ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę): działka ewidencyjna nr 1645/14, położona w Niepołomicach, północna część działki to teren utwardzony, użytkowany jako dojazd do posesji dzierżawcy, środkowa i południowa część działki użytkowana jako ogródek przydomowy oddzielony od pozostałej części działki żywopłotem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka ewidencyjna nr 1645/14 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla centralnej części Miasta Niepołomice, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 2MNU2 (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług), w strefie wysokich walorów społeczno – kulturowych; przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona częściowo na wjazd do posesji oraz na ogródek przydomowy

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Cena nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

czynsz dzierżawny wynosi 238,00 zł netto/rok + 23% VAT

Termin wnoszenia opłat:

czynsz  płatny będzie z góry do 30 kwietnia każdego roku, w którym obowiązuje umowa

Zasady aktualizacji opłat:

wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę):

oprócz czynszu dzierżawca będzie opłacał podatek gruntowy od nieruchomości;

umowa na czas oznaczony do lat 3

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej  www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.