RGN.6850.10.2020

Niepołomice, 20.07.2020 r.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm).

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 7 lat.

Oznaczenie nieruchomości:

Działka ewid. nr 1211/3 położona w Niepołomicach o powierzchni 1052 m2, stanowi własność Gminy Niepołomice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR2I/00012847/1 przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach.

Opis nieruchomości:

Działka ewid. nr 1211/3 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody znajduje się w terenach  oznaczonych symbolem: 2MN3/W; 2KDZ. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zostanie zagospodarowana do końca drugiego kwartału 2021 roku.

Informacje dotyczące użyczenia:

Nieruchomość użyczona będzie na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Gmin Wieliczka, Niepołomice i Kłaj”.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21  dni od dnia 20 lipca do dnia 9 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (powiat wielicki)

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, pokój 5, tel. 12 250 94 07.