Niepołomice, dnia 18.11.2020 r.

RGN.6840.1.13.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

ogłasza

wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży

Niniejszym wykazem objęto:

Niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Niepołomicach w rejonie ul. Portowej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 818/10  o powierzchni 0,0142  ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00029089/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i  nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka ewidencyjna nr 818/10 ma kształt zbliżony do prostokąta. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren płaski z nieutwardzoną nawierzchnią, jest intensywnie porośnięta niską zielenią nieurządzoną a także jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem działek sąsiednich. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r., zmienionego Uchwałą Nr XVI/206/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 lutego 2020 r.  ww. działka ewidencyjna znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolami: 1U2/W – tereny usług położonych w strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego; 1KDL – tereny dróg publicznych

Cena nieruchomości wynosi 30.400,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

­- przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub  odrębnych  przepisów,

  • jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa  13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5  tel. ( 012)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu)  na okres od dnia 18 listopada 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).