Dodano dn.: 10.04.2024

  Niepołomice, dnia 10.04.2024 r.

PLAN.6840.1.5.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 663/25 o pow. 0,1000 ha położona w m. Wola Zabierzowska gm. Niepołomice, obręb 0008, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00004628/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka nr 663/25 położona jest w centralnej części Woli Zabierzowskiej, w odległości ok. 250 m od centrum miejscowości, intensywnie porośnięta zielenią nieurządzoną o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Nieruchomość znajduje się w zasięgu podstawowych sieci uzbrojenia terenu – sieci elektroen., gazowa, kan.san.wod. znajdują się w drodze publicznej w odległości ok. 40 m od granicy działki, dodatkowo w pobliżu zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć elektroen. SN, i telekom. Działka posiada  bezpośredni dostęp do wąskiej drogi publicznej o nawierzchni częściowo utwardzonej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 663/2, stanowiącej własność gminy Niepołomice.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru Wola Zabierzowska I, zatwierdzonego uchwałą nr LXIX/726/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21.09.2010 r.  r. działka numer  663/25 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena nieruchomości

Cena netto działki numer 663/25 wynosi: 150 000,00 zł  (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące zbycia nieruchomości

W/w nieruchomość będzie przedmiotem zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 344) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 21 maja 2024 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.euna okres od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).