Dodano dn.: 28.02.2024

  Niepołomice, dnia 27.02.2024 r.

PLAN.6840.1.3.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr nr 3353/7 i 3353/9 o łącznej pow. 0,0164 położona w Niepołomicach, obręb 0001, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00010865/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr nr 3353/7 i 3353/9 położona jest w Niepołomicach przy ul. Sosnowej. Stanowi zwarty kompleks terenu o nieregularnym kształcie i płaskiej topografii, porośnięty trawą, częściowo ogrodzony. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z działką ewidencyjną nr 3353/10 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, którego północna ściana znajduje się w granicach działki numer 3353/7.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań, a wzmianki ujawnione w dziale III księgi wieczystej KR2I/00010865/9 nie dotyczą w/w działek ewidencyjnych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice – etap A  zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/226/20 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 czerwca 2020 r.  r. działka numer  3353/7 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 2MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działka numer 3353/9 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem: 2MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poza niewielkim zachodnim fragmentem znajdującym się w terenach drogi klasy lokalnej oznaczonych symbolem KDL

Cena nieruchomości

Cena netto nieruchomości składającej się z działek nr 3353/9 i 3353/7 wynosi: 15 700,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy).

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące zbycia nieruchomości

W/w nieruchomość będzie przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz. 344) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do 8 kwietnia 2024 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie zbyta w drodze zamiany.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.euna okres od dnia 27 lutego 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).