Dodano dn.: 30.01.2023

Niepołomice, dnia 30.01.2023 r.

PLAN.6840.1.2.2023

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

 działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  stanowiących własność Gminy Niepołomice przeznaczonych do sprzedaży.

Oznaczenie nieruchomości

Działka numer 493/123 o pow. 0,0047 ha położona w Niepołomicach, obręb 0001, objęta księgą wieczystą numer KR2I/00019673/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą  w Niepołomicach.

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa – działka 493/123 położona w Niepołomicach przy ul. Wroniarka jest oddalona ok. 3 km od centrum miasta  i ok. 100 m od drogi wojewódzkiej nr 964. Stanowi teren płaski, o nieregularnym kształcie. Nieruchomość porośnięta jest niską zielenią nieurządzoną. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej  drogi publicznej i znajduje się w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (na działce znajduje się przyłącz elektroenergetyczny)

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części dzielnicy Jazy ze zmianami zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. działka numer  493/123 znajduje się w terenach oznaczonych w planie symbolem 34MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena nieruchomości

Cena netto działki numer 493/123 wynosi: 11.388,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Informacje dotyczące sprzedaży

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr nr 502/4 i 502/6, celem polepszenia warunków jej zagospodarowania.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych  przepisów,

-jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Placu Zwycięstwa  13, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu (tj. do dnia 12 marca 2023 r.), pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.

Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w  Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5, Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości , pokój nr 5  tel. (12)  250 94 07.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (przy Placu Zwycięstwa 13 i przy ul. Zamkowej 5, 32-005 Niepołomice) oraz na stronie internetowej tego Urzędu (www.niepolomice.eu)  na okres od dnia 30 stycznia 2023 r. do dnia 19 lutego 2023 r. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość (Powiat Wielicki).