Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr 191/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
Z dnia 20 października 2020r.

 

RGN.6845.3.65.2020 Niepołomice, 20.10.2020 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice,
przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) na okres do lat 3 (trzech).

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: część niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2541/5 o powierzchni 0,5572 ha, obręb 0001-Niepołomice, stanowiącej własność Gminy Niepołomice, dla której księgę wieczystą KR2I/00031888/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę): 0,0061ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę): południowo-wschodnia część działki ewidencyjnej nr 2541/5, położonej w Niepołomicach, stanowiąca plac w centrum Miasta (Rynek), zagospodarowana jest kostką z kamienia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka ewidencyjna nr 2541/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla części Niepołomice – Niepołomice Centrum, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1KPP1 (tereny przestrzeni publicznych objętych nadzorem konserwatorskim), ze względu na zabytkowy charakter układu urbanistycznego – Rynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 29; przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z prowadzeniem ogródka gastronomicznego

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Cena nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
czynsz dzierżawny w okresie od 16 października do 15 kwietnia wynosi 5zł netto/ m² + VAT
czynsz dzierżawny w okresie od 16 kwietnia do 15 października wynosi 10zł netto/ m² + VAT

Termin wnoszenia opłat:
czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Zasady aktualizacji opłat:
wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika cen towarów i Usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny

Informacje o przeznaczeniu do oddania do używania i pobierania pożytków (w dzierżawę): umowa na okres do lat 3 (trzech)

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (ul. Zamkowa 5, pok. 5 /parter/, tel. 12 250-94-07).

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość; na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz na stronie internetowej www.niepolomice.eu – na okres 21 dni tj. od dnia 20 października 2020r. do 10 listopada 2020r.