Jak informuje koordynator projektu „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski” z podziałem na części w ramach Subregionów”, będzie realizowana później niż zakładano.

To konsekwencja odwołań Wykonawców złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i prowadzonych w związku z tym przez KIO postępowań w tej sprawie.

W dniu 23.12.2019 r. otrzymaliśmy informację o złożeniu przez wykonawców do KIO łącznie 5 odwołań do wyboru ofert z dnia 12.12.2019 r.

Rozprawy odwoławcze przed KIO miały miejsce w dniach:
• 14.01.2020 – posiedzenie niejawne – weryfikacja prawidłowości pełnomocnictw oraz terminowości złożonych odwołań;
• 16.01.2020 – rozpoznanie odwołań firm: Hymon oraz ML System;
• 20.01.2020 – rozpoznanie odwołań firm: ML System (kontynuacja) i Sanito;
• 23.01.2020 – rozpoznanie odwołań firm: Sanito (kontynuacja) oraz Eco-Team;
• 24.01.2020 – rozpoznanie odwołań firm: Eco-Team (kontynuacja) oraz FlexiPower Group;
• 29.01.2020 r. – odczytanie rozstrzygnięcia przez KIO.

Na chwilę obecną Zamawiający oczekuje na przesłanie orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem w celu przystąpienia do wskazanego w wyroku wezwania wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentów.
Następnie dokonana zostanie ponowna weryfikacja złożonych ofert i dokonany wybór wykonawców.