Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Niepołomice. To oznacza, że w najbliższym miesiącu czeka nas zbieranie projektów do BO 2021.

Nad uchwałą pracowaliśmy od stycznia 2020 r. W grupie radnych, urzędników i mieszkańców gminy Niepołomice wypracowywaliśmy jak najlepsze rozwiązanie, zgodne z obowiązującą ustawą, która mówi o szczególnej formie konsultacji jaką jest Budżet Obywatelski.

I tak do budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą wniosek będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec gminy, niekoniecznie zameldowany. Również każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować. Natomiast, tak jak w latach ubiegłych, będzie można poprzeć dowolną liczbę projektów na listach poparcia.

W nowej uchwale ujęty jest podział na projekty lokalne i ponadlokalne. Te ponadlokalne dadzą szansę zrobienia projektu „większego” dla mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej.

Już na etapie pracy nad uchwałą Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie zwiększenie kwoty BO do 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy). Jak podano w uzasadnieniu:

Dokonując jednak analizy wniosku sołtysów i przewodniczących osiedli komisja podziela opinię, że zwiększenie kwoty 1 000 000,00 zł przeznaczonej na Budżet Obywatelski jest zasadne chociażby z uwagi na zwiększenie liczby mieszkańców gminy jak również z uwagi na konieczność zwiększenia zainteresowania mieszkańców inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności, w czym z pewnością pomogłaby zwiększona kwota budżetu partycypacyjnego.

Zmieniony został podział kwot na poszczególne jednostki. Środki budżetu obywatelskiego przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym zostaną podzielone na poszczególne jednostki w taki sposób, że 50% tych środków zostanie rozdzielonych po równo, na wszystkie jednostki pomocnicze gminy Niepołomice, zaś pozostałe 50% zostanie najpierw podzielone przez liczbę wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Niepołomice, a następnie pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej jednostce pomocniczej.

Jak tylko Uchwała wejdzie w życie (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) ogłoszony zostanie terminarz przyjmowania, oceniania i głosowania na projekty.