XVII Sesja w dniu 30 marca 2020, godz. 16:00

Porządek obrad
1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie pełniącego funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice z prac między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Niepołomicach za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2020-2044
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice środków stanowiących fundusz sołecki/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/186/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/480/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą “Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/637/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/141/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/142/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działek położonych w Niepołomicach)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1244/11 o pow. 0,0566 ha położonej w Niepołomicach)
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia/odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Niepołomicach- Karoliny Marzec.
21. Podjęcie rezolucji Rady Miejskiej w Niepołomicach dotyczącej decyzji w sprawie czasowej organizacji ruchu na węźle autostrady A4 w Podłężu łączącej ją z drogą wojewódzką 964, ograniczającej tonaż pojazdów do 12 ton na okres budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic tj do końca 2021 roku.
22. Ogłoszenie podjętych uchwały.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
24. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.