27 lutego 2020 o godz. 15.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej. 

Porządek obrad
1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIII, XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez gminę Niepołomice do realizacji Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2019-2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie intencji przystąpienia przez gminę Niepołomice do projektu pod nazwą EKO TEAM, współfinansowanego ze środków ELENA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Radosna)
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru: ”Chobot-Polana”.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Batorska I”.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Wola Zabierzowska I”.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru „Zabierzów Bocheński I”.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża „Wola Batorska – Przyborowie”.
24. Ogłoszenie podjętych uchwał.
25. Sprawy różne, wolne wnioski.
26. Zamknięcie XVI sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.