Niepołomice 22.09.2021 rok

PLAN.6840.2.6.2021

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice.

 

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:

Działka numer 462/4 o powierzchni 1,0044 ha położona w Niepołomicach obręb 0001, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00008538/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach.

Opis  Nieruchomości:

Działka numer 462/4 zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Niepołomice przy ul. Słonecznej (ok. 3 km od centrum i ok. 500 m od drogi wojewódzkiej nr 964). Działka stanowi teren płaski, porośnięty niską zielenią nieurządzoną, o kształcie nieregularnym o szer. ok. 35-60 m i dł. ok. 185 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działki drogowe nr 462/2, 462/3 i 482/7 o nawierzchni nieutwardzonej, które łączą się z drogą asfaltową – ul. Słoneczna; brak wykonanego zjazdu z ul. Słonecznej. Przez teren działki biegnie podziemna sieć elektroenergetyczna. Pozostałe media znajdują się w odległości ok. 50 m od granicy działki. Najbliższe otoczenie stanowi od  strony płn. wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym dużej intensywności , od strony płd. tereny rolne, a z pozostałych stron niezainwestowane  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XLII/599/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. z późn. zm. – działka numer 462/4 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem: 41MN3

Cena  wywoławcza nieruchomości:

Cena netto działki numer 462/4 wynosi: 1 500 000,00 zł  (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych zero groszy)

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium:

Dla działki numer  462/4 ustala się wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych zero groszy)

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia  24 listopada 2021 roku włącznie na konto Urzędu w MBS w Wieliczce, Oddział Niepołomice

nr konta – 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Niepołomice.

Przy wpłacaniu wadium  należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  30 listopada 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,

przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– oryginału dowodu wpłaty

– w przypadku osób fizycznych – aktualny dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz  zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości;

– w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub przedkładają pisemną zgodę współmałżonka lub składają oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, pokój 5,  tel. 12 250-94-07.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 oraz Pl. Zwycięstwa 13. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.niepolomice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacja o RODO i oświadczenie.