Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 2.0.TSI.

Treść ogłoszenia:

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki:  SKODA OCTAVIA 140 kW 190 KM STYLE 7-BIEGOWA PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA DSG o pojemności 1984,00 cm³, rok produkcji 2019;

Ustala się minimalną cenę wywoławczą w wysokości: 80000,00 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

 Warunki przetargu:

Oferty pisemne na samochód należy składać w terminie do 29.05.2020r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, 32-005 Pl. Zwycięstwa 13 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 ,,Oferta na zakup samochodu SKODA OCTAVIA, nie otwierać przed dniem 29.05.2020 r. godz. 10.00.”

W związku z stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywając na terenie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice należy zachować obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej lub maseczki materiałowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, 32-005 Pl. Zwycięstwa 13. pok. nr 7 przy zachowaniu środków ostrożności w związku z stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Samochód można oglądać w dniach od 18.05.2020r. do 22.05.2020r. (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 12 250-94-11) w godzinach od 09:00 do 12:00.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta;
2) numer telefonu, e –mail Oferenta;
3) numery NIP lub REGON Oferenta;
4) datę sporządzenia oferty;
5) oferowaną cenę;
6) podpisany wzór umowy;
7) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

Kryterium wyboru oferty: cena 100%. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
2) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta poprzez wysłanie wiadomości pocztą email.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w dniu przetargu, po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.

Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 2 dni roboczych od dnia wyboru oferty. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupiony samochód należy odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zapłaty.

Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.


Szczegóły oferty oraz załączniki można znaleźć w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.