2 czerwca Rada Miejska w Niepołomicach przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Program określa w jaki sposób na terenie gminy będą realizowane zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zadania, definiowane przez ustawy to:

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin;
  2. Udzielanie rodzinom z problemem uzależnień pomocy prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
  3. Podejmowanie działań i decyzji służących edukacji i profilaktyce;
  4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień;
  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniami przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Program zakłada systemowe prowadzenie działań na rzecz rodzin doświadczających trudności wynikających z uzależnienia i/lub przemocy. Umożliwia kontynuację działań, które były podejmowane w latach ubiegłych, a ich dalsza realizacja jest oczekiwana przez wielu mieszkańców, korzystających z oferty. Zapewnia m.in. ciągłość funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych, w których mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

W centrum miasta przy ul. Bocheńskiej 26 – I piętro pokój 18 w poniedziałki w godz. 17.00 – 20.00 oraz we środy w godz. 16.00 – 20.00 osoby, które doświadczają przemocy oraz świadkowie takich zdarzeń mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologa. We wtorki w tym samym miejscu w godz. 16.00 – 19.00 osoby uzależnione i ich rodziny mogą korzystać z pomocy psychoterapeuty uzależnień.

W gminie działa także Stowarzyszenie Klub Abstynenta z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 11 ( budynek GS – I piętro ). Również tu osoby uzależnione i ich rodziny mogą korzystać ze wsparcia osób, które mają podobne doświadczenie, oraz z pomocy terapeuty. Klub czynny jest w pn. 16.30 – 18.30, wtorki i czwartki 16.00 – 20.00.

Program zakłada możliwość uczestnictwa młodzieży sięgającej po napoje alkoholowe oraz inne środki psychoaktywne w zajęciach terapeutycznych. Stawarza warunki do podpisania porozumień z poradniami leczenia uzależnień i współuzależnienia, co pozwoli mieszkańcom gminy uczestniczyć w ponadpodstawowych programach psychoterapii, które wykraczają poza obszar świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Uchwalony przez Radę Miejską Program daje możliwość wzbogacenia oferty w zakresie pomocy psychologicznej, opiekuńczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie i wspieranie działalności Placówki Wsparcia Dziennego oraz grup świetlicowych z programem profilaktycznym.

Umożliwia prowadzenie wielu działań w obszarze profilaktyki (np. programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty, kampanie, konferencje itp. ) tematycznie związanych z problematyką uzależnień, przemocy i zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, różnych grup społeczno-zawodowych oraz dla mieszkańców gminy.

Istotnym zapisem jest wskazanie, że do realizacji zadań wynikających z Programu przewiduje się włączenie organizacji pozarządowych. W związku z tym oferta działań z obszaru profilaktyki uzależnień adresowana do mieszkańców gminy będzie wzbogacona i dostosowana do lokalnych potrzeb wynikających z rozeznanych obszarów problemowych.

Oferta Programu jest znacznie rozbudowana, dlatego zachęcamy do zapoznania się z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju umożliwi prowadzenie zaplanowanych działań na rzecz społeczności naszej gminy.