Niepołomice, 14.01.2020 r.
RGN.6840.1.4.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczenia w budynku stanowiącego własność Gminy Niepołomice
przeznaczonego do najmu

  

Niniejszym wykazem objęto:

 Powierzchnię 1 m² korytarza zlokalizowanego w  budynku Szkoły Podstawowej  w Woli Batorskiej (numer porządkowy budynku 734) posadowionej na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Batorskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 690/3 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00014727/8 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na zainstalowanie jednego automatu wendingowego.

Cena najmu wynosi 50,00 zł netto + VAT  w stosunku miesięcznym. Czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.  Termin zawarcia umów najmu – powyżej 3 miesięcy. Umowa zostanie zawarta w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 w terminie od 14 stycznia do 4 lutego 2020 r.