Niepołomice, dnia 27.07.2018

GN.6840.1.3.2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do najmu

 

 

 

Niniejszym wykazem objęto:

 

Pomieszczenie  o powierzchni 17,00 m² zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach przy ul. Szkolnej 3 posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach, oznaczonej ewidencyjnie jako dz.nr 2335/3  dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej zakontraktowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość najmu pomieszczenia wynosi 17,34 zł netto + VAT w stosunku miesięcznym.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego  dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Pomieszczenie o pow. 18,00 m² zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23,  posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Niepołomicach oznaczonej ewidencyjnie jako dz.nr 2497/25 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00012847/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej zakontraktowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wartość najmu pomieszczenia wynosi 18,36 zł netto + VAT w stosunku miesięcznym.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pomieszczenie zostanie wynajęte  w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu, na okres 21 dni tj. od 31 lipca do 20 sierpnia 2018 r.