Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 4 czerwca 2020 r.

Niepołomice, dnia 4 czerwca 2020 r.
RGN. 6845.3.43.2020

W Y K A Z
pomieszczeń użytkowych Zamku Królewskiego w Niepołomicach stanowiących własność Gminy Niepołomice, przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu w celu prowadzenia restauracji i hotelu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i

wykaz pomieszczeń użytkowych Zamku Królewskiego w Niepołomicach stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu w celu prowadzenia restauracji i hotelu na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia na dalszy okres za zgodą Rady Miejskiej.

Oznaczenie nieruchomości:

Pomieszczenia użytkowe przeznaczone do prowadzenia restauracji i hotelu zlokalizowane są w Zamku Królewskim w Niepołomicach, który posadowiony jest na nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2321/9 o powierzchni 3,3287 ha, dla której księgę wieczystą KR2I/00020319/0 prowadzi Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach

Opis pomieszczeń użytkowych:

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia restauracji o łącznej powierzchni użytkowej 298,56 m² zlokalizowane są na parterze Zamku Królewskiego w Niepołomicach w jego północno – zachodniej części przylegającej do parkingu i w ich skład wchodzą:

1. Mała sala restauracji II pokój śniadań o pow. 45,19 m²
2. Mała sala restauracji I pokój śniadań o pow. 46,44 m²
3. Restauracja – sala główna o pow. 86,07 m²
4. Hall wejściowy o pow. 7,01 m²
5. Przedsionek o pow. 8,09 m²
6. Kuchnia o pow. 29,47 m²
7. Zaplecze kuchni o pow. 28,39 m²
8. Garderoba o pow. 13,98 m²
9. Sanitariaty o pow. 6,49 m²
10. Korytarz o pow. 4,05 m²
11. Przedsionek o pow. 5,78 m²
12. WC dla personelu o pow. 1,74 m²
13. Chłodnia o pow. 15,86 m²
Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie hotelu o łącznej powierzchni 1115,15 m² zlokalizowane są na poddaszu Zamku Królewskiego w Niepołomicach z wyłączeniem zachodniej części i w ich skład wchodzą:

1. 3 Apartamenty o łącznej pow. 154,42 m²
2. 21 pokoi hotelowych o łącznej pow. 632,75 m²
3. Magazyn o pow. 12,45 m²
4. Pomieszczenie techniczne o pow. 3,18 m²
5. Recepcja o pow. 30,69 m²
6. Wc dla osób niepełnosprawnych o pow. 3,78 m²
7. Kuchnia o pow. 7,68 m²
8. 9 schowków o łącznej pow. 11,05 m²
9. Klatka schodowa o łącznej pow. 37,81 m²
10. Korytarz o łącznej pow. 210,71 ha
11. Hall o pow. 10,63 ha

Wysokość opłat z tytułu najmu:

Kwota miesięcznego czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia restauracji składa się z dwóch składników:
1. czynszu stałego w kwocie 20,70 zł za 1 m² + 23% vat
2. czynszu stanowiącego procentową prowizję liczoną od obrotu Najemcy osiągniętego z prowadzonej działalności restauracyjnej

Kwota miesięcznego czynszu za najem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia hotelu to:
18,00 zł za 1 m² + 23% vat

Czynsz będzie płatny do 20 – tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego.
Wysokość czynszu będzie waloryzowana jeden raz w roku na podstawie dodatniego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
Oprócz czynszu najemca będzie uiszczał we własnym zakresie opłaty za media związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz będzie płacił podatek od nieruchomości do UMiG Niepołomice.

Informacje dot. najmu:

Oddanie w najem pomieszczeń użytkowych Zamku Królewskiego w Niepołomicach przeznaczonych do prowadzenia restauracji i hotelu nastąpi w drodze przetargu.
Szczegółowe informacje o wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 na okres 21 dni tj. od dnia 4 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. oraz stronie internetowej www.niepolomice.eu