Przypominamy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jest to obowiązek wynikający z art.111 ust.4 ustawy z dnia 26  października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 

Opłata podstawowa wynosi:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę można wnieść bezgotówkowo na numer głównego konta Urzędu:

75 86190006 0060 0600 0103 0001

Zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

  1. a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub
  2. b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5.

W przypadku gdy oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy załączyć stosowny dokument celem potwierdzenia właściwego umocowania do wykonanej czynności.

Załącznik do pobrania:

Oświadczenie dot. alkoholi