Niepołomice, 14.01.2020 r.
RGN.6840.1.5.2020

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Niepołomice
przeznaczonych do najmu

 

 Niniejszym wykazem objęto:

Pomieszczenia sal dydaktycznych o powierzchni poniżej 45 m², sali gimnastycznej oraz powierzchnię 1 m² korytarza zlokalizowane w  budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej (numer porządkowy 597) posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Woli Batorskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1890/17 dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00001025/3 prowadzona przez Sąd Rejonowym w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach,  z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktyczno – naukowych, zajęć rekreacyjno – sportowych oraz zainstalowanie jednego automatu wendingowego.

Cena najmu pomieszczeń  wynosi:

sale dydaktyczne  – 25,00 zł netto + VAT / 1 h

sala gimnastyczna – 25,00 zł netto + VAT / 1 h

powierzchnia pod automat wendingowy – 50,00 zł netto + VAT / 1 m²

Czynsz  płatny będzie miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Termin zawarcia umów najmu – powyżej 3 miesięcy.

Pomieszczenia zostaną wynajęte w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.niepolomice.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 w terminie od 14 stycznia do 4 lutego 2020 r.