Niepołomice 19.04.2021 rok

PLAN.6840.2.3.2021

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice  

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Niepołomice.

 

Oznaczenie  i  powierzchnia  nieruchomości:

Działka numer 909 o powierzchni 0,6000 ha położona w miejscowości Węgrzce Wielkie gm. Wieliczka obręb 0028, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00020238/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Opis  Nieruchomości:

Działka numer 909 zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie gm. Wieliczka obręb 0028.

Działka ma kształt prostokąta w wymiarach ok. 195×28 m, jest niezabudowana i nie uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Jej najbliższe otoczenie  to od strony zachodniej teren oznaczony w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego jako trasa komunikacyjna zbiorcza – obecnie nie ma w tym miejscu wykonanej drogi, a z pozostałych  stron niezainwestowane tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów, porośnięte wysoką i niską zielenią nieurządzoną. W odległości ok. 700 m przebiega autostrada A-4 – najbliższy zjazd „Węzeł Bieżanów” znajduje się w odległości ok. 6 km w kierunku zachodnim. Działka położona jest na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej (strefa D)

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie  w  Planie  Miejscowym:

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka – obszar D, zatwierdzony uchwałą nr XLV/601/2014 z dnia 30.06.2014 r., w który działka numer 909 znajduje się w terenach: zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów (13.PU.1) oraz w terenach publicznych dróg klasy zbiorczej (5KDZ) – zachodni fragment działki (pas szerokości ok. 5 m)

Cena  wywoławcza nieruchomości:

Cena netto działki numer 909 wynosi: 600.000,00 zł  (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy)

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium:

Dla działki numer  909 ustala się wadium w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia  23 czerwca 2021 roku włącznie na konto Urzędu w MBS w Wieliczce, Oddział Niepołomice

nr konta – 91 8619 0006 0064 0600 0101 0016

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Niepołomice.

Przy wpłacaniu wadium  należy podać numer i położenie nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na podany numer konta.

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  30 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,

przy Placu Zwycięstwa 13, pok. nr 9 o godzinie 10.oo

 W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– oryginału dowodu wpłaty

– w przypadku osób fizycznych – aktualny dowód tożsamości, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu

– w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia aktu notarialnego spowoduje przepadek wadium. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat procedury przetargowej udziela Wydział Rozwoju Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5, pokój 5,  tel. 12 250-94-07.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy ul. Zamkowej 5 oraz Pl. Zwycięstwa 13. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.niepolomice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.