OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niepołomicach:

 • Uchwały Nr XVI/207/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
  i Gminy Niepołomice,

Zakres zmiany obejmuje postanowienia Studium dotyczące określenia granic udokumentowanych złóż kopalin, kierunków rozwoju, zasad zagospodarowania, użytkowania i ochrony terenów występowania złóż, określenia szczegółowych zasad interpretowania zapisów Studium na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określenia możliwości rozmieszczenia urządzeń,
o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzane zmiany, nie dotyczą zagadnień wywołujących konieczność wykonania bilansów z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Treść uchwały zamieszczono wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, w zakładce: planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, drogą pocztową lub elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej na adres: magistrat@niepolomice.com w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: magistrat@niepolomice.com,

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Dla ww. projektów zmian planów miejscowych nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu