Niepołomice, dnia 17 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ZAKTUALIZOWANEGO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NIEPOŁOMICE NA LATA 2016-2023

Na podstawie artykułów art.23 ust.1 oraz 17 ust.2 pkt.3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 802) pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 24.09.2020 roku do 18.10.2020 roku:

  •  w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta i Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: magistrat@niepolomice.eu.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się:

  • warsztat konsultacyjny w dniu 6 października 2020 r. w godzinach 16.00-18.00 w Domu Kultury w Podłężu, Podłęże 112;
  • spotkanie konsultacyjne w dniu 7 października 2020 r. w godzinach 16.00-18.00 w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach, ul. Zamkowa 4;
    podczas których omówiony zostanie projekt zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023.

Projekt zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Niepołomice oraz w Referacie Strategii i Rozwoju (tel. 12 250 94 08), ul. Zamkowa 5, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 24a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@niepolomice.eu