Niepołomice, dnia 17 lutego 2020 r.
RGN. 6845.3.10.2020

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niepołomice, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działając zgodnie z art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niepołomice przeznaczonej do dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy.

 Oznaczenie nieruchomości:

Część działki ewid. nr  2541/5 o pow. 0,5572 ha położona w Niepołomicach, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00031888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach

Opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 2541/5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 1PP1 – tereny miejskiej przestrzeni publicznej

Czynsz dzierżawny:

Stawka czynszu za dzierżawę będzie wynosić:

– 10,00 zł netto za 1 m² + 23% vat (dot. letnich ogródków gastronomicznych)

– 7,00 zł netto za 1 m² + 23% vat (dot. sezonowej sprzedaży kwiatów)

– 40,00 zł netto za 1 m² + 23% vat (dot. sprzedaży żywności z FOOD TRUCKS)

zgodnie  z Uchwałą  Nr XXXVII/517/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę  gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice.

 

Czynsz będzie płatny do 20 – tego każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Informacje dot. dzierżawy:

Oddanie w dzierżawę części w/w nieruchomości następuje na cel związany z: usytuowaniem na płycie rynku letnich ogródków gastronomicznych; Food Truks oraz na sezonową sprzedaż kwiatów.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 na okres 21 dni tj. od dnia 17 lutego  2020 r. do 8 marca 2020 r. oraz stronie internetowej www.niepolomice.eu