Od 1 lipca 2020 można składać wnioski o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda” na lata 2020-2024. Dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy, do beneficjentów w Małopolsce może trafić nawet 4,5 miliona złotych.

“Program pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – mówił minister klimatu, Michał Kurtyka podczas inauguracji programu.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu. Uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Finansowanie z programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych. Przykładowe elementy, które mogą być objęte dofinansowaniem, to:
• przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
• instalacja rozsączająca,
• zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
• elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Jakie są warunki przystąpienia do programu?
Dokumenty można składać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie lub do wyczerpania się środków.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.
Środki z programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 złotych w ramach jednego wniosku.

Jak można otrzymać środki z programu „Moja Woda”?
Należy pobrać wniosek z podstrony programu „Moja Woda” na stronie Wojewódzkiego Funduszu – będzie on w formie aktywnego PDF. Plik z danymi trzeba przesłać na adres moja.woda@wfos.krakow.pl. Ten sam wniosek należy także wydrukować (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ul. Kanoniczej 12.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Gdzie szukać informacji o programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w programie „Moja Woda” oraz w zakładce programu “Moja Woda” na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie.

Przejdź do zakładki Programu „Moja Woda”, żeby złożyć wniosek i zapoznać się z wymaganą dokumentacją.

Informacja pochodzi ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie