Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Niepołomice. 

Wykonawca prac zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy nr FRI.273.6.2019 z 20 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, realizowanej w ramach projektu pn. ”E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przystąpił do prac terenowych związanych z wywiadem terenowym, pomiarem budynków i użytków gruntowych.

Pomiarowi podlegają budynki oraz użytki gruntowe, dla których w PZGiK brak jest wiarygodnych danych, bądź w przypadku gdy stan faktyczny na gruncie uległ zmianie w stosunku do danych ujawnionych w operacie ewidencyjnym.

Podwykonawcą prac w gminie Niepołomice jest firma „RGPROJEKT” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Skotnicka 210, 30-394 Kraków.

Pracownicy firmy w momencie wykonywania pomiarów terenowych będą posiadać identyfikatory ze zdjęciem, podpisane przez Starostę Wielickiego.

Właściciele lub inne osoby władające nieruchomością, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale posadowione na obszarze objętym modernizacją są obowiązani: stosownie do art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – umożliwić Wykonawcy prac wstęp na grunt, oraz w oparciu o § 35 pkt 5 w związku z § 56 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – udzielić informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

Planowane wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych:

Jednostka ewidencyjna Niepołomice – obszar wiejski – październik 2021 r.

Planowane zakończenie prac – 30.11.2021 r.

Informacja pochodzi ze strony www.powiatwielicki.pl.