Poprawiono dn.: 26.02.2024

29 lutego 2024 o godz. 16.00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Porządek obrad
1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz sprawdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2024-2044.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niepołomice w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Niepołomice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworców przez operatorów i przewoźników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów Gminy Niepołomice na rok 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI620/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Niepołomice lub jednostkom jej podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany uchwały X/131/11 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru położonego w okolicy ul. Ples w Niepołomicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(działka 86 i 85/2 poł. w Zakrzowcu)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(działka 1812/4 poł. w Woli Batorskiej) )
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (działka nr 2348/3 poł. w Niepołomicach)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.(działka nr 2513 poł. w Niepołomicach)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (działka 2541/5 poł. w Niepołomicach )
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (działka 2541/5 poł. w Niepołomicach )
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania pod tytułem odpłatnym (w najem), w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice – na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (działka 2541/5 poł. w Niepołomicach )
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (działka nr 1795/16 poł. w Niepołomicach)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (działka nr 1818/8 poł. w Niepołomicach)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (działki nr 12/11, 12/12, 118/3, 117/3, 116/13, 116/14, 116/15 poł. w Podłężu)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
25. Ogłoszenie podjętych uchwał.
26. Sprawy różne, wolne wnioski.
27. Zamknięcie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Transmisje z obrad można śledzić na https://niepolomice.esesja.pl/.