Niepołomice, dnia 02.06.2020 r.

RGN.6840.1.6.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
ogłasza
wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Niepołomice o przeznaczonego do sprzedaży

Niniejszym wykazem objęto:

Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 39,62 m² usytuowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym 521 posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Zabierzowie Bocheńskim, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr nr 741/11 o pow. 0,1022 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta KR2I/00030154/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach wraz z udziałem 1987/10000 części w w/w nieruchomości oraz częściach wspólnych i innych urządzeniach nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań za wyjątkiem zawartej umowy najmu.
Cena lokalu nr 5 wynosi 87.300,00 zł (zwolnienie z podatku VAT).
Lokal zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
– przysługuje jej roszczenie o nabycie działek z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
przepisów,
– jest poprzednim właścicielem zbywanych działek pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,
– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 12 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wzywa się wszystkich byłych właścicieli lub ich spadkobierców do złożenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach Plac Zwycięstwa 13 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości na warunkach podanych w niniejszym wykazie.
Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że lokal zostanie wystawiony do sprzedaży.

Szczegółowe informacje o lokalu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 5 tel. (12) 250 94 07.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publiczne wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 oraz zamieszczony na stronie www.niepolomice.eu na okres od 2 czerwca do 23 czerwca 2020 r.