16 marca 2022 r., rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali wpisani do rejestru PESEL. W Niepołomicach przyjmowanie wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach przy ul. Bocheńskiej 26, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. obywatelstwo;
  4. płeć;
  5. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. adres pobytu;
  8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
  9. numer PESEL;
  10. numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie, (jeśli osoba posiada taki numer).

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe – w językach polskim i ukraińskim

Одноразова грошова допомога громадянам України

16 березня 2022 року розпочато прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для прожиткового мінімуму, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. 

Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого та внесені до реєстру PESEL. У Неполоміце заявки прийматимуться лише в Муніципальному та комунальному центрі соціального забезпечення в Неполоміце за адресою вул. Bocheńska 26, з понеділка по п’ятницю з 7.00-15.00.

Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Підтримка надається з дня перетину кордону – дата подання заяви не впливає на отриману допомогу.
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
ім’я (імена) та прізвище;
дата народження;
громадянство;
стать;
вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
адреса проживання;
контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – за наявності;
номер PESEL;
номер банківського рахунку, на який буде виплачуватися допомога (якщо у особи є такий номер).

Зразок заяви на отримання одноразової допомоги