Fotowoltaika w Niepołomicach coraz bliżej. 30 listopada 2020 r. Gmina Gromnik w imieniu 31 gmin biorących udział w projekcie Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski, podpisała umowę z wykonawcami inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy gminy Niepołomice wyposażą swoje domy w instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowanie projektem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Chętnych na montaż fotowoltaiki z unijnym dofinansowaniem mamy niemal dwukrotnie więcej niż instalacji dostępnych w projekcie” powiedział Roman Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. Wciąż jednak osoby z listy rezerwowej liczą na to, że ktoś inny się wycofa lub nie spełni wymagań technicznych.

Gmina Niepołomice jest jednym z liderów wartego niemal 111 mln zł projektu pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. W wyniku licznych odwołań oraz utrudnień spowodowanych epidemią COVID-19 rozstrzygnięcie przetargu na wykonawców prac opóźniło się. Jednak niebawem na pierwszych domach zamontujemy instalacje pozyskujące prąd z energii słonecznej.

Głównym liderem projektu, który obejmuje 11 obszarów, jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Niepołomice są liderem dla powiatu wielickiego, Myślenic, Rabki i Jodłownika. W ramach projektu w naszej gminie zamontujemy 315 instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych.

Odnawialne źródła energii – założenia projektu

Projekt zakłada zakup i montaż niemal 6 tysięcy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Projekt będzie wdrażany w 31 gminach Małopolski. Według planu zakupionych i zamontowanych zostanie ponad 3100 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 1,12 do 39,2 kW. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory zostaną uzupełnione, a nadwyżki wrócą do sieci.

Powstanie niemal 2800 instalacji solarnych do ciepłej wody użytkowej. Składać się będą z płaskich kolektorów słonecznych, zasobnika wody, rurociągów i pozostałych niezbędnych elementów instalacji.

Oprócz tego powstanie 28 pomp ciepła powietrze-woda do produkcji ciepłej wody użytkowej o średniej mocy 4 kW oraz 11 pomp ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania o większych mocach.

Łączna moc zainstalowana wszystkich urządzeń wyniesie ponad 28 mW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku montażu wszystkich zaplanowanych instalacji wyniesie 13 904,95 ton równoważnika CO2.

W gminie Niepołomice realizować będziemy wyłącznie montaż paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – kto skorzysta z projektu?

Warto pamiętać, że w projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gmin uczestniczących w projekcie. Wystarczy zgłosić swoje zainteresowanie, posiadać prawo własności budynku spełniającego wymogi techniczne, na bieżąco regulować zobowiązania względem gminy i pokryć wkład własny do projektu.

Potwierdzeniem udziału w projekcie jest pisemna umowa zawierana między gminą a beneficjentem końcowym.

Wykonawcy

W październiku 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza zakończyła rozpatrywanie odwołań od procedur przetargowych. Część z nich uznano za zasadne, inne oddalono. Ostatecznie otwarło to możliwość podpisania umów z wykonawcami:

  • Sanito Sp. z o.o. w Warszawie (instalacje fotowoltaiczne),
  • Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w Częstochowie (instalacje solarne),
  • Ekologika Sp. z o.o. w Rzeczycy (pompy ciepła).

W najbliższych dniach zostanie przygotowany harmonogram prac, który bezzwłocznie przedstawimy i  zgodnie z nim przystąpimy do działań.

Podsumowanie

Efektem finalnym projektu będzie wyposażenie ponad 300 domów w naszej gminie w panele fotowoltaiczne generujące energię elektryczną. Można ją będzie wykorzystać na własne potrzeby, a jej nadmiar – odprowadzić do sieci.

Istotne jest, że projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania 19 października 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 zł, wydatki kwalifikowalne: 98.769.749,80 zł, a dofinansowanie UE (EFRR): 59.261.849,86 zł.

Na koniec polecamy wizytę na stronie Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa, gdzie można znaleźć więcej informacji.